ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

          ชนชาติไทยนับถือศาสนาพุทธต่อเนื่องกันมาช้านานแล้ว  จนถึงปัจจุบันนี้กว่า 2,000 ปีที่ชาวไทยส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาพุทธกันต่อเนื่องกันมา  พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย เช่น วัดเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้อบรมสั่งสอนประชาชนทั้งหลาย  วัดเป็นเสมือนโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโดยใช้สมุนไพรหรือการแพทย์แผนไทย เช่น การบีบ นวด  (โยคีหรือฤาษีดัดตน)  วัดเป็นที่รวมของกิจกรรมต่างๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำการให้โอวาทหรือคำสั่งสอนในกิจการนั้นๆ เป็นที่พึ่งพาของคนยากจน เป็นที่ให้ความรู้หลักธรรมจริยธรรมในการปกครองและการบริหารบ้านเมือง
ดังนั้น  วัดจึงเป็นศูนย์กลางเผยแผ่ศาสนาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้น  เพระวัดมีพระสงฆ์เป็นที่สืบทอดศาสนา  โดยการสั่งสอนและการเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรม และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก้่คนไทย

………………………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s