ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน – สังคมศึกษา ป.6

ระเบียบบริหารรชการแผ่นดินของไทย แบ่งเป็น 3 แบบ คือ

1. การบริหารราชการส่วนกลาง – คือการบริหารโดยกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ การบริหารราชการส่วนกลาง เป็นการจัดระบบราชการ ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีหน่วยงาน และข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรคณะรัฐมนตรี

2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค – คือการบริหารราชการที่ส่วนกลางมอบให้จังหวัดและอำเภอรับไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีข้าราชการอื่นๆ จากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ร่วมกันทำงาน ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการจัดระบบราชการที่มุ่งให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ได้รับการบริการที่สะดวกและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีการจัดระเบียบการบริหารราชการ ดังนี้
1. จังหวัด – เป็นส่วนราชการที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีเขตพื้นที่ครอบคลุมหลายๆอำเภอ มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากรัฐบาลส่วนกลางหรือจากรัฐมนตรี และบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัตหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด

2. อำเภอ – เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอ หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่รองลงไปจากอำเภอ ได้แก่ ตำบล และหมู่บ้าน
ตำบล ประกอบด้วยหลายๆหมู่บ้าน มีกำนันเป็นหัวหน้า ในระดับหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า

3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น – การจัดระบบราชการที่กระจายอำนาจจากส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนได้มีการปกครองตามความต้องการของท้องถิ่น และเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลส่วนกลาง ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน จึงสามาแบ่งออกได้ ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) – มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานส่วนจังหวัด นอกเขตเทศบาลในเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น การศึกษา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในจังหวัด

2. เทศบาล – เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และสภาเทศบาล โดยนายกเทศมนตรี และสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในเขตเทศบาลนั้นๆ

3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) – มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

4. กรุงเทพมหานคร – มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง เรียกว่า “การปกครองท้องถิ่นนครหลวง” คือ การมีอิสระในการดำเนินงาน โดยใช้หลักการกระจายอำนาจ โดยมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีโครงสร้างการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกสภากรุงเทพฯ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการตามกฏหมาย

5. เมืองพัทยา – มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ เรียกว่า “เมืองพัทยา” การกำหนดหลักการจัดการองค์กรและการบริหารแบบ “ผู้จัดการนคร” โดยมีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 โดยมีโครงสร้างการบริหารซึ่งประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา และสภาเมืองพัทยา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารเมืองร่วมกับธุรกิจของเอกชน

……………………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s