การผันวรรณยุกต์ – ภาษาไทย ป.6

การผันวรรณยุกต์

คำไทยทุกคำ จะมีเสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์มี 5 เสียง 4 รูป คือ
1. เสียงสามัญ (กา)
2. เสียงเอก (ก่า)
3. เสียงโท (ก้า)
4. เสียงตรี (ก๊า)
5. เสียงจัตวา (ก๋า)

การเขียนวรรณยุกต์จะต้องเขียนให้ถูกต้อง วรรณยุกต์จะอยู่ด้านบนของอักษรตัวแรก  เช่น  น้อง บ้าน ป่า ฯลฯ
หรือ ด้านบนของอักษรตัวที่สอง เช่น เสน่ห์ ปล่อย คล้อย ฯลฯ

การผันวรรณยุกต์ จะแตกต่างกันไปตามระดับเสียงของพยัญชนะ 3 หมู่ ดังนี้
1. อักษรกลาง – พื้นเสียงจะเป็นเสียงสามัญ ผันได้ 5 เสียง มีรูปกับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน 
อักษรกลาง ได้แก่ ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ ( ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง ฎ ฏ )
ตัวอย่าง เช่น  กา  ก่า  ก้า  ก๊า  ก๋า

2. อักษรสูง – พื้นเสียงจะเป็นเสียงจัตวา ผันได้ 3 เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท และเสียงจัตวา มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ที่ตรงกัน ยกเว้นเสียงจัตวาจะไม่ใส่รูปวรรณยุกต์
อักษรสูง  ได้แก่  ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ส ษ ศ ห ( ฉันฝากขวดขี้ผึ้งใส่ถุงให้เศรษฐี )
ตัวอย่าง เช่น ขา  ข่า  ข้า

3. อักษรต่ำ – พื้นเสียงจะเป็นเสียงสามัญ ผันได้ 3 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงโท และเสียงตรี มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน คือ
ถ้ารูปวรรณยุกต์ เอก จะเป็นเสียง โท
ถ้ารูปวรรณยุกต์ โท จะเป็นเสียง ตรี
อักษรต่ำ มี  24  ตัว   ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
ตัวอย่างเช่น ลาม ล่าม ล้าม

………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s