การบริหารราชการแผ่นดิน – สังคมศึกษา ป.6

ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อปี พ.ศ. 2475

ระเบียบการปกครองมี 3 รูปแบบ คือ
1. การรวมอำนาจ – การจัดการปกครอง โดยการรวมอำนาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม โดยมีหน้าที่บริหารกิจการอันเป็นหน้าที่ของรัฐ และจัดเจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานใรส่วนภูมิภาค ทั้วประเทศ มีการบังคับบัญชาการตามสายงาน ลดหลั่นกันไปตามลำดับ

2. การแบ่งอำนาจ – รัฐบาลจะแบ่งอำนาจการปกครองและการบริหารบางส่วนจากส่วนกลาง ให้กับเจ้าหน้าที่ในภูมิภาค ได้แก่ อำเภอ และจังหวัด

3. การกระจายอำนาจ – รัฐบาลยินยิมมอบอำนาจการปกครองและการบริหารกิจการต่างๆให้แก่ประชาชน ในแต่ละท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยประชาชนเลือกผู้แทนของตนเข้ามามีส่วนในการบริหารปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง โดยไม่ตกภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง

 

………………………………

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s