โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของไทย – สังคมศึกษา ป.6

ประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การปกครองของไทย จะเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมีอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ซึ่งในอำนาจของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทางใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชน
โดยใช้อำนาจการบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช้อำนาจตุลาการทางการศาล

การปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในรัฐ

ลักษณะสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือกำเนิดขึ้นในสมัยกรีกโบราณ โดยมีลักษณะสำคัญ ดังนี้
– ลักษณะทางสังคม คือ ความเสมอภาคในการดำเนิดชีวิต ทุกคนมีส่วนเท่าเทียมกัน
– ลักษณะทางเศรษฐกิจ คือ ประชาชนมีโอกาสจะได้รับประโยชน์สุขทางเศรษฐกิจ
– ลักษณะทางการเมือง คือ ประชาชนมีสิทธิทาการเมือง เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายลายลักษณ์อักษรรูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ แต่ที่ต่างกันอยู่ที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่กำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานในการปกครองประเทศว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดของประเทศ และอำนาจนั้นใช้อย่างไร ใช้ในรูปแบบใด และใช้โดยองค์กรใด ตัวอย่างของประเทศไทย ตามธรรมเนียมรัฐธรรมนูญไทยนั้นประชาชนไทยทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยร่วมกันและมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ ศูนย์รวมคนไทยทั้งชาติทรงใช้อำนาจนี้ผ่านองค์กรต่างๆ อันได้แก่ รัฐสภาในการออกกฎหมาย คณะรัฐมนตรีในการบังคับใช้กฎหมายโดยการบริหารงานแผ่นดิน และศาลในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญจะกำหนดความสัมพันธ์ที่องค์กรต่างๆ เหล่านั้นมีต่อกันและกัน เช่น รัฐสภาควบคุมการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีได้ ตั้งกระทู้ถามได้ อภิปรายรัฐมนตรีได้ เป็นต้น

………………………………………………..
ขอขอบคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมจาก kr.ac.th และ legaltolaw.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s