อำนาจอธิปไตย – สังคมศึกษา ป.6

อำนาจอธิปไตย หมายถึง อำนาจสูงสุดของการปกครองประเทศ แบ่งออกเป็น

1. อำนาจนิติบัญญัติ
2. อำนาจบริหาร
3. อำนาจตุลาการ

อำนาจนิติบัญญัติ หมายถึง อำนาจหลักคือการออกกฎหมาย ยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา
เป็นอำนาจที่ใช้ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

อำนาจบริหาร หมายถึง อำนาจในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามกฏหมาย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญดังนี้
            1. กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
            2. นำกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภามาดำเนินการให้มีผลบังคับใช้
            3. ควบคุม ดูแล ประสานงานการบริหารราชการส่วนกลาง
            4. ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการต่างประเทศ

      คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีทั้งหมด 36 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน

อำนาจตุลาการ หมายถึง อำนาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีความต่างๆ หรือตัดสินข้อพิพาท หรือตัดสินลงโทษผู้กระทำผิด
เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการทางการศาล

ศาลแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ
1. ศาลรัฐธรรมนูญ
2. ศาลยุติธรรม
3. ศาลปกครอง
4. ศาลทหาร

ศาลรัฐธรรมนูญ – ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 14 คน อยู่ในวาระ 9 ปี
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

ศาลยุติธรรม – มีอำนาจในการพิจารณา พิพากษาคดีความทั่วไป แบ่งเป็น 3 ชั้นคือ
 1. ศาลชั้นต้น เป็นศาลที่รับฟ้องเป็นอันดับแรกหรือเริ่มคดี ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด
2. ศาลอุทธรณ์ มีอำนาจพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่คู่ความอุทธรณ์มาจากศาลชั้นต้น
3. ศาลฏีกา เป็นศาลสูงสุด มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว และคู่ความไม่พอใจ จึงฏีกาพิจารณาพิพากษาแล้วถือว่าสิ้นสุดเด็ดขาด

ศาลปกครอง – มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง หน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือองค์กรของรัฐด้วยกันเอง แบ่งเป็น
1. ศาลชั้นต้น
2. ศาลปกครองสูงสุด
3. ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์

ศาลทหาร – มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญาทหาร และคดีที่มีลักษณะพิเศษทางอาญา เช่น
คดีอาญาที่ทหารตกเป็นเชลย หรือ คดีที่เกิดขึ้นในภาวะสงคราม เป็นต้น

…………………………………………………………….

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s