ระบบหมุนเวียนเลือด – วิทยาศาสตร์ ป.6

ระบบหมุนเวียนเลือด มีหน้าที่สำคัญในการลำเลียงแก๊สออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย และยังทำหน้าที่ขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสารอื่นๆจากร่างกายเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด โดยมีน้ำเลือดและเส้นเลือดต่างๆนำไปสู่กระบวนการอื่นๆ

ระบบหมุนเวียนเลือดมีส่วนประกอบสำคัญคือ

1. หัวใจ – เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบหมุนเวียนเลือด ทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ลักษณะของหัวใจคนเราจะคล้ายดอกบัวตูมกลับหัว และมีขนาดเท่ากับกำปั้นของตนเอง หัวใจประกอบด้วย กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ภายในหัวใจแบ่งเป็น 4 ห้อง คือ ห้องบนขวาและบนซ้าย กับห้องล่างขวาและล่างซ้าย โดยจะมีลิ้นกั้นในแต่ละห้อง เพื่อไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ

เมื่อหัวใจได้รับเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกาย ผ้นหัวใจห้อง บนขวา แล้วหัวใจจะบีบตัวดันเลือดดำไปสู้ห้องล่างขวา โดยจะมีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ เมื่อห้องล่างขวาได้รับเลือดดำจะบีบตัวส่งเลือดดำไปยังปอด ปอดจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และรับออกซิเจน จากนั้นเลือดแดงจากปอดจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย ผ่านลิ้นหัวใจขนาดใหญ่ และไหลสู่ห้องล่างซ้าย ห้องนี้เป็นห้องที่มีความแข็งแรงมาก เนื่องจากเป็นห้องที่ต้องบีบตัวส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย

2. หลอดเลือด – เป็นทางลำเลียงน้ำเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
– หลอดเลือดแดง เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดดี มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย โดยหลอดเลือดแดงที่ติดอยู่กับหัวใจ เป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่สุดและจะเล็กลงไปเรื่อยๆ
– หลอดเลือดดำ เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดเสีย มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ำ จากส่วนต่างๆของร่างกายไปสู่ปอด เพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ออกไป และนำแก๊สออกซิเจนเข้ามาสู่กระแสเลือด

3. เลือด – ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สและสารอาหารต่างๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย คนที่โตเต็มวัยจะมีปริมาณเลือดประมาณ 5,000 – 6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เลือดประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. ส่วนที่เป็นของเหลว หรือ น้ำเลือด มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุด และมีสารอาหาร เอนไซม์และแก๊สอื่นๆ
2. ส่วนที่เป็นของแข็ง คือ เซลล์เม็ดเลือดดำ เซลล์เม็ดเลือดแดง และ เกล็ดเลือด โดยเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมี ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลำเลียงออกซีเจน

…………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s