สังคมศึกษา

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม


1.  ศาสนากับการดำรงชีวิต
–  ศาสนาต่างๆ
–  หลักธรรมนำความสุข
–  ศาสนพิธีน่ารู้


2.  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม
–  การเมืองการปกครอง
    –  โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของไทย
    –  อำนาจอธิปไตย
    –  การบริหารราชการแผ่นดิน


–  กฏหมายกับชีวิต
–  วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
–  ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์
–  กิจกรรมประชาธิปไตย


3.  เศรษศาสตร์
–  ผู้ผลิตและผู้บริโภค
–  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ


4.  ภูมิศาสตร์
–  ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
–  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s