มุมและชนิดของมุม

มุม  เกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน จุดนี้เรียกว่า  จุดยอดมุม  รังสีแต่ละเส้นเรียกว่า แขนของมุม หน่วยวัดขนาดของมุมวัดเป็นองศา เขียนแทนด้วย ”  ํ ”
มุมอาจเกิดจากส่วนของเส้นตรงสองเส้นพบกันที่จุด ๆ หนึ่ง
ชนิดของมุม  แบ่งตามขนาดของมุมโดยเรียงลำดับตามขนาดของมุมจากไปใหญ่ได้ดังนี้
ชนิดของมุม           มุมแหลม              ขนาดของมุม     น้อยกว่า 90ํ
ชนิดของมุม           มุมฉาก                  ขนาดของมุม    90ํ
ชนิดของมุม           มุมป้าน                  ขนาดของมุม    ระหว่าง 90ํ กับ 180ํ
ชนิดของมุม           มุมตรง                   ขนาดของมุม     180ํ
ชนิดของมุม           มุมกลับ                  ขนาดของมุม     ระหว่าง 180ํ กับ 360ํ
ชนิดของมุม  มุมหมุนครบหนึ่งรอบ  ขนาดของมุม     360 ํ

…………………………………………..

Advertisements

เส้นขนาน

เส้นขนาน  เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอ
มุมแย้ง  เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมแย้งสองคู่

……………………………………………….

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์  หมายถึง เรื่องราวของมนุษย์ในช่วงเวลาต่างๆ เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ซึ่งเหตุการณ์นั้นมีความสำคัญและมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การสืบค้นเรื่องราวในอดีตต้องอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์
คำบอกช่วงเวลาในปัจจุบัน เช่น พรุ่งนี้ เดือนหน้า ปีหน้า ทศวรรษหน้า เป็นต้น

………………………………

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดเมื่อมีการใช้แล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ในระยะเวลาสั้นๆได้ และทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมดสิ้น แม้จะไม่มีวันหมด แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้ ซึ่งเมื่อเปลี่ยงแปลงสภาพแล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการดำรงชีพตามปกติ  ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายช่วยกันในการส่งเสริมและสนับสนุน

………………………………………………………..

การแยกตัวประกอบ

           การแยกตัวประกอบ  หมายถึงการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ ซึ่งการแยกตัวประกอบมี  2  วิธีคือ
1.  การแยกตัวประกอบโดยใช้ผลคูณระหว่างตัวประกอบ
2. การแยกตัวประกอบโดยวิธีตั้งหาร

………………………………………………

หลังการเติม ing ที่ท้ายคำกริยา

  1. คำกริยาทั่วไป เติม  -ing  ได้เลย เช่น
   walk         –   walking                  sleep     –    sleeping
  2. คำกริยาบางคำ ต้องเติมตัวสะกดอีก  1  ตัวก่อนเติม  -ing  เช่น
   sit            –    sitting                    swim     –    swimming
  3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย  -e  ให้ตัด  -e  ออก แล้วเติม  ing  เ่ช่น
   write      –     writing                   come    –    coming

……………………………………………………………..

 

การเจริญเติบโตของสัตว์

มีสัตว์ต่างๆ มากมายอยู่บนโลก  นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัตว์ และจำแนกชนิดของสัตว์ได้แล้วมากกว่า 1.5 ล้านชนิด โดยมีสัตว์ประเภทแมลงมากที่สุดประมาณ  600,000 ชนิด  และยังมีการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ สัตว์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า เซลล์ เซลล์ของสัตว์แตกต่างจากเซลล์ของพืช ตรงที่เซลล์ของสัตว์ ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เหมือนเซลล์ของพืช เพราะไม่มีคลอโรพลาสต์

………………………………………………….

โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของไทย

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การปกครองของไทยจะเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  ซึ่งเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชน  โดยใช้อำนาจการบริหารคณะรัฐมนตรีและทรงใช้อำนาจตุลาการทางการศาล

………………………………………………………

คำอุทาน

คำอุทาน  คือ   คำที่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดที่เปล่งออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ
1.  คำอุทานบอกอาการ  เป็นคำอุทานที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ประเภทนี้มักใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แอ่นแอ๊น!  ว้าย!  ช่วยด้วย! เป็นต้น
2. คำอุทานเสริมบท  เป็นคำอุทานที่เสริมกับคำเดิมเพื่อให้เสียงของคำสละสลวยหรือเสรมความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งเป็น
–   คำที่เสริมกลางคำ เช่น วัดวาอาราม  ทุกข์ทนหม่นไหม้ เป็นต้น
–   คำที่เสริมเลียนเสียงเดิม  เช่น  หยูกยา  คันมือคันไม้  ลืมหูลืมตา เป็นต้น

…………………………………………………..

ประโยคคำสั่ง(Command)

ประโยคคำสั่งมี 2 แบบ คือ Positive Imperative ให้ปฏิบัติตาม (Do)  และ Negative Imperative ห้ามปฏิบัติ (Don’t) ผู้ที่ปฏิบัติคือผู้ฟัง ลักษณะของประโยค ขึ้นต้นด้วยกริยาและจบประโยคด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (Period/Full  stop)  บางประโยคก็ลงท้ายด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์  (Exclamation  mark)  ซึ่งบอกอารมณ์ของผู้พูด เช่น ตื่นเต้น ประหลาดใจ โกรธ กลัว หรือมีความสุข

………………………………………..