โจทย์สมการ 4 – คณิตศาสตร์ ป.6

จงแสดงวิธีแก้สมการและตรวจคำตอบ

1.  a  -  41  =  19
วิธีทำ
a  -  41 +  41   =  19  +  41
a    =    60
……………………………………………………………..
2.  17  +  y  =  39
วิธีทำ
17  +  y  -  17   =  39  -  17
y    =    22
……………………………………………………………..
3.  n  -  34  =  72
วิธีทำ
n  -  34  + 34  =  72  +  34
n    =    106
……………………………………………………………..
4.  123  +  p    =    543
วิธีทำ
123  +  p  -  123   =    543  -  123
p    =    402
……………………………………………………………..
5.  88    =    c  -  12
วิธีทำ
88  +  12  =    c  -  12  +  12
100    =    c
……………………………………………………………..
6.  n  +  10    =    48
วิธีทำ
n  +  10  -  10   =    48  -  10
n    =    38
……………………………………………………………..
7.  24  -  t    =    13
วิธีทำ
24  -  t  -  24   =    13  -  24
- t    =   – 11
t    =    11
……………………………………………………………..
8.  d  -  67    =    213
วิธีทำ
d  -  67  +  67    =    213  +  67
d    =    280
……………………………………………………………..
9.  345    =    895  -  m
วิธีทำ
345  -  895    =    895  -  m  -  895
-550    =    - m
550    =    m
……………………………………………………………..
10.  j  -  443    =  2125
วิธีทำ
j  -  443  +  443   =  2125  +  443
j    =    2668
……………………………………………………………..

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s